Terapia psicològica pel Síndrome de Down

Avui és el Dia Internacional del Síndrome de Down i des d’esMENT Mataró us volem informar una mica sobre això. En primer lloc, és important aclarir que el síndrome de Down no és una malaltia com a tal, sinó que es tracta d’una característica de la persona. Això significa que no existeix tractament ni cura. El què si està a les nostres mans com a professionals de la salut mental, és oferir la nostra terapia a totes aquelles persons i familiars que conviuen amb el Síndrome de Down.

Com treballar psicològicamnet el Síndrome de Down

5

Intervenció prematura i terapia educativa

5

Terapia i tractament

5

Medicació i psicoactius

5

Eines i dispositius d'assistència

Explicat això, en segon lloc ens agradaria exposar que sí és possible millorar la qualitat de vida de les persones que neixen amb aquest síndrome. Per una banda, a esMENT atenem les alteracions associades mitjançant un programa de salut i, per una altra, proveïm un entorn positiu tant afectivament com a nivell estimular. Tot plegat amb l’objectiu de poder afavorir el potencial del desenvolupament i autonomia de cada perosna.

El nombre de mneurones que realitzen la funció d’interconnexió en una persona amb Síndrome de Down és inferior a la mitjana. És degut a axiò que, per respondre als estímuls externs i consolidar aprenentatges, aquestes persones necessiten més temps. Cada persona és única, amb una aparença, personalitat i habilitats diferents.

Tal i com passa amb tolts els infants, la influència que un nen o nena amb Síndrome de Down rebi del seu entorn social. igamiliar construirà i contribuirà a configurar la seva capacitat emotiva i relacional. Tots aquests inputs els permetran evolucionar com a persones dins de la societat.

Característiques psicològiques i de l’aprenentatge del Síndrome de Down

5

Atenció

Dificultats en centrar i mantenir l’atenció, depenent de la seva motivació emocional.

5

CI

El Coeficient Intel·lectual sol oscil·lar entre els 40-70.

5

Memòria

Dificultats de retenció de la iformació degudes tant a les limitacions al rebre-la com a processar-la. Menys dificultats en fer les coses que en explicar-les.

5

Percepció

Processen millor lainformació visual. que l’auditiva

5

Llenguatge

Retard del llenguatge i les habilitats lingüístiques.

5

Conducta

Dificultats per desenvolupar-se en situacions socials.

Terapia prematura del psicòleg per nens amb Síndrome de Down

La importancia de destacar el treball psicològic en l’atenció prematura no implica únicament una contribució a estimular i enfortir el desenvolupament psíquic del pacient, sinó que també suposa una intervenció des de la prevenció de la salut mental.

L’objectiu del que parlem a essMENT Mataró sobre una atenció prematura pel Síndrome de Down és el següent: reduir els efectes d’una deficiència sobre el conjunt global del desenvolupament del nen. D’aquesta manera, prevenim i evitem l’aparició d’efectes secundaris o associats. A esMENT ajudem a incorporar mecanismes necessaris de compensació i adaptació a necessitats específiques de l’infant. Tot plegat sense oblidar l’entorn del nen, procurant atendre igualment a les necessitats i demandes de la seva família i entorn. enel què viu.

L’equip de professionals que treballa aesMENT oferex aquesta atenció prematura des d’una perspectiva transdisciplinar i una orientació hol·lística. Això significa que abarca tots els aspectes biopsicosocials. delnen. Com hem dit: l0infant, la seva família. iel seu entorn proper. Per aconseguir aquest treball, la feina que fem a esMENT es duu a terme gràcies a una bona coordinació dels diferents enfocaments.

Recolzament psicològic Síndrome de Down

La intervenció del psicòleg resulta fonamental i es duu a terme mitjançant el treball directe amb les persones amb discapacitat, aplicant mètodes i tècniques psicoeducatives, psicoterapèutiques i reeducatives com: jocs, activitats artístiques i teràpies de diferents caires. Hi. haocasions en què el psicòleg realitza tasques d’altres especialitats, així com altres especialistes entren en territori psicològic. En general, cal treballar de forma interdisciplinar, ,multidisciplinar i transdisciplinar, sense substituir-se els uns als altres.

Això ens porta a esMENT a destacar la importància de contemplar una intervenció directa del psicòleg amb l’infant, a partir de certa edat. Una opció és la tècnica del joc. Resulta ser una eina idònia per contribuir a assolir els objectius plantejats al pacient i la seva família. El rol del psicòleg amb els nens amb Síndrome de Down ajuda a millorar les seves dificultats cognitives, la lentitud per processar, codificar i interpretar la informació. Al mateix temps, el psicòleg ofereix eines perquè l’infant pugui elaborar i oferir una resposta, prenent les decisions per sí mateix.

L’atenció prematura del Síndrome de Down contribuieix a resoldre la problemàtica dels processos de coneptualització, abstracció, generalització. itransferència dels aprenentatges. També es redueix. ladesorientació espaial i temporal.